นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของนั้นทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายใดๆของ Khaydi ก่อนจะลงรายการสิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์ม เพื่อความสะดวกของผู้ขาย Khaydi ได้จัดทำรายการโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทาง Khaydi ทั้งนี้ Khaydi จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงของนโยบายนี้

1.   การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของเรา

การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดนี้ อาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด

·     การถูกลบออกจากรายการเสนอขาย

·     ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี

·     บัญชีถูกระงับและยกเลิก

·     ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย


2.   รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

(i) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

(ii) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์ป่า)

(iii) วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า และพระเครื่อง

(iv) เครื่องสำอางใช้แล้ว

(v) เงินตราไทย ต่างประเทศและแสตมป์ปลอม

(vi) บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

(vii) เงินตราต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินตราแบบดิจิตอล รวมถึงธนบัตรรัฐบาลและเหรียญที่เพื่อการสะสม

(viii) ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ix) อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น เครื่องส่งสัญญาณเคเบิลทีวี เครื่องตรวจจับเรดาร์ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟัง อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(x) สินค้าที่ถูกสั่งห้ามโดยกฏหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่กำกับดูแลในประเทศไทย

(xi) อาวุธปืน อาวุธ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น

(xii) สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องห้าม: เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารต่อไปนี้บนไซต์ของเรา

(ก)   อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันที่ประกาศยกเลิกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสินค้าที่ไม่มีเลขทะเบียน อ.ย.

(ข)   สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือคำกล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)

(ค)   สินค้าอาหารให้โทษ - อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย

(ง)   ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค

(จ)   เห็ดป่า

(ฉ)   สินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

(xiii) สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางเหล่านี้

(ก)   วันหมดอายุ – สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมพร้อมระบุวันหมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ

(ข)   ภาชนะปิดผนึก – อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อหรือปิดผนึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือตำหนิได้ และ

(ค)   สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย – ผู้ขายซึ่งลงเสนอขายสินค้าที่น่าเสียง่ายควรระบุอย่างชัดเจนในคำอธิบายสินค้าถึงขั้นตอนที่จะทำเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม

(xiv) ซิมการ์ดเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ

(xv) สินค้าภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด

(xvi) สินค้าเกี่ยวกับรัฐหรือตำรวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ

(xvii) ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพ

(xviii) อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ

(xix) ตั๋วลอตเตอรี่

(xx) ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

(xxi) สิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์: สิ่งของที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา ของปลอม สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

(xxii) บริการที่ต้องห้าม: การให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย บริการที่มีลักษณะ ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายใดๆ ของ Khaydi หรือในลักษณะอื่นใดตามดุลพินิจของ Khaydi เป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของ Khaydi เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Khaydi

(xxiii) ตู้สล็อต

(xxiv) สิ่งของที่ถูกเรียกคืน

(xxv) หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และแสตมป์

(xxvi) ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุหรี่ไฟฟ้า

(xxvii) สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร 

(xxviii) สินค้าที่ (ก) เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเลือกตั้ง ประเด็นทางการเมือง หรือ ประเด็นโต้แย้งถกเถียงของสาธารณชน (ข) สนับสนุน ต่อต้าน หรือจู่โจมพรรคการเมือง ที่มีสภาพและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง ไม่ว่าทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน หรือ (ค) ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง อาชญากรรม อคติ การจลาจล หรือความรุนแรง ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 

(xxix) สิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอ และ/หรือวิดีโอเกมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ขายและ/หรือจัดส่ง

(xxx) สินค้าที่ถูกลักขโมย

(xxxi) สินค้าที่ติดฉลากปลอม 

(xxxii) สิ่งของอื่นใดที่หรือมีส่วนประกอบที่ (i) ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัดในเขตอำนาจศาลของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือที่ถูกจำกัด หรือ (ii) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กำหนดว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

 

หากคุณเห็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยคลิกที่ปุ่ม “รายงานสินค้านี้” หรือ “รายงานผู้ใช้นี้” จากเมนูด้านล่างในหน้าผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ เมื่อมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้น เราจะส่งอีเมล ข้อความของระบบ และข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อสินค้าจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ด้วย คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณอนุญาตให้รับข้อความแจ้งเตือน

 

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ smacorporations@gmail.com 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 12 ธันวาคม 2564