นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1.  การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าฉบับนี้ และ เงื่อนไขการให้บริการ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาของ khaydi ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ ได้ ทั้งนี้ สำหรับสินค้า khaydi จะเป็นไปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการKhaydi 

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ khaydi และนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ และเงื่อนไขการให้บริการของ khaydi การขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินสำหรับสินค้า Mall ที่เป็นสินค้าสดจะถูกยกเว้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกยกเว้นจากเงื่อนไขการให้บริการ khaydi อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่ซื้อสินค้านั้นจากร้าน khaydi ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าว และในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • สินค้าสดที่ส่งให้ผู้ซื้อนั้น เสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น สินค้าหกเสียหาย เป็นต้น
  • สินค้าสดที่ส่งให้ผู้ซื้อนั้นไม่สามารถใช้ได้หรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย

โดยจำนวนเงินคืนจะเท่ากับราคาของสินค้านั้น แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับแต่ละรายการสินค้าที่ผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องขอคืนเงิน ทั้งนี้ ขายดีสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณายอมรับคำขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าแก่ผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เกิน 50 รายการสินค้าต่อเดือน

โปรดทราบว่า khaydi คือบริการที่จัดไว้ให้โดย khaydi สำหรับคำร้องของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับข้อขัดแย้งบางประการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการใช้ khaydi


2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง khaydi เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
  • กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง khaydi บนมือถือ

โปรดทราบ ในกรณีที่ khaydi ร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ khaydi กำหนดภายใน สาม (3) วันปฏิทินหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นจะต้องส่งคืนโดยผู้ส่งที่ khaydi กำหนด

khaydi จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าของคุณภายใต้ดุลยพินิจของ khaydi แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ khaydi มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และรับรองและตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ khaydi หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ khaydi จากการพิจารณาดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง khaydi เพื่อขอให้ khaydi เก็บเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ khaydi จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ และทาง khaydi จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น


3.  ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้


4.  สิทธิของผู้ขายประเภทร้านค้าแนะนำ (Preferred Sellers)

หากคุณเป็น ผู้ขายประเภทร้านค้าแนะนำ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Preferred Seller”) คุณจะต้องได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก khaydi เกี่ยวกับการที่คุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรม khaydi Preferred Seller หากคุณไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรม khaydi Preferred Seller ไม่ว่าในเวลาใดๆ โปรดแจ้งให้ khaydi ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่นนั้นจะถือว่าคุณประสงค์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรม khaydi Preferred Seller ต่อไปและถือว่าคุณได้ยินยอมและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และภายใต้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว khaydi อาจระงับหรือถอน Preferred Seller ออกจากโปรแกรม khaydi Preferred Seller ได้

การพิจารณาของ khaydi ในการอนุมัติคืนเงินหรือคืนสินค้ารายการใดตามที่กำหนดในข้อ 2. ข้างต้น จะมีผลผูกพัน Preferred Seller ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Preferred Seller ตกลงที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นต่อการคืนเงินหรือคืนสินค้าตามคำร้องของผู้ซื้อตามที่ khaydi ได้พิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่ khaydi ได้พิจารณาอนุมัติการคืนเงินหรือสินค้าสำหรับสินค้ารายการใด khaydi จะบอกกล่าวให้ Preferred Seller ทราบทางอีเมลล์ และ/หรือ ช่องทางอื่นใดตามที่เหมาะสม (“การบอกกล่าว”) และจะทำการจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนไปยังที่อยู่ที่ Preferred Seller ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสิ้นสุดกระบวนการการคืนเงินและคืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก Preferred Seller หากที่อยู่ดังกล่าวนั้นอยู่ภายในประเทศที่ซึ่งสินค้าดังกล่าวนั้นได้ลงรายการขายไว้บนเว็บไซต์ (“ที่อยู่ภายในประเทศ”) หาก Preferred Seller ไม่ได้แจ้งที่อยู่ภายในประเทศสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ถูกส่งคืน หรือไม่สามารถรับสินค้าที่ถูกส่งคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามที่ khaydi เห็นสมควร) khaydi สงวนสิทธิ์ที่จะกำจัดสินค้าดังกล่าวนั้นด้วยวิธีการใดๆ ตามที่ khaydi เห็นสมควร และถือว่า Preferred Seller ได้สละสิทธิทั้งหมดในสินค้าดังกล่าวนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ Preferred Seller ไม่ได้รับสินค้าที่ถูกส่งคืน Preferred Seller จะต้องแจ้งให้ khaydi ทราบภายใน เจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้รับการบอกกล่าว (“ระยะเวลาบอกกล่าว”) การไม่แจ้งให้ khaydi ทราบภายในระยะเวลาบอกกล่าวนั้น ถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่ถือว่าการจัดส่งสินค้าคืนนั้นเสร็จสมบูรณ์โดยที่ Preferred Seller ได้ยอมรับการจัดส่งคืนนั้นแล้ว และ Preferred Seller ตกลงจะไม่เรียกร้องหรือตั้งข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น

โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นและภายใต้ดุลพินิจโดยสมบูรณ์ของตนแต่เพียงผู้เดียว khaydi อาจพิจารณาให้ สินค้ารายการใดที่ได้รับอนุมัติคืนเงินหรือสินค้าแล้วไม่ต้องถูกจัดส่งคืนไปยัง Preferred Seller และถือว่า Preferred Seller นั้นได้สละสิทธิ์ทั้งหมดในสินค้าดังกล่าวนั้นแล้ว

ในกรณีที่ khaydi ได้พิจารณาปฏิเสธคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้า โดยที่ khaydi ได้รับสินค้านั้นแล้ว khaydi จะดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าว คืนไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น

ในกรณีที่ khaydi ได้พิจารณาอนุมัติคืนเงินหรือสินค้า Preferred Seller อาจอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นโดยติดต่อมายัง khaydi พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานประกอบการอุทธรณ์นั้น หาก khaydi ยอมรับการอุทธรณ์ของ Preferred Seller เราจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Monies) จำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ Preferred Seller โดย Preferred Seller รับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ khaydi มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด อีกทั้งยังรับรองและตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ khaydi หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ khaydi จากการพิจารณาดังกล่าว


5.  สิทธิของผู้ขายทั่วไป (Ordinary Sellers)

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ ผู้ขายทั่วไป หมายถึงผู้ขายที่ไม่ได้เป็นผู้ขายประเภทร้านค้า Mall (Mall Sellers) หรือผู้ขายประเภทร้านค้าแนะนำ (Preferred Sellers)

เมื่อ khaydi ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว khaydi จะบอกกล่าวให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ khaydi กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าว (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก khaydi ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด khaydi จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

khaydi จะตรวจสอบคำชี้แจงของผู้ขายแต่ละรายเป็นกรณีๆ ไป และจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าคำร้องของผู้ซื้อจะได้รับอนุมัติหรือไม่โดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้ในคำชี้แจง


6.  สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า


7.  ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีข้อขัดแย้งระหว่างกันเกี่ยวกับผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า khaydi อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า


8.  การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ khaydi ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ khaydi ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด khaydi มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาตอบรับของผู้ขาย โปรดคลิกที่ ลิงก์นี้ เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม


9.   การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

khaydi ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก khaydi เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ในการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ


ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2564